Relasjonsklima

Elevens opplevelse av en god relasjon til læreren er av avgjørende betydning for elevens motivasjon og lærelyst. Det er når gode relasjoner er etablert at vi har mulighet for reel læring i et trygt læringsmiljø. Klasseledelse handler om hvordan læreren forebygger og korrigerer uro og utrygghet på måter som griper minst mulig forstyrrende inn i læringsaktivitetene.

Det er enklere å forebygge uro enn å stoppe den. Når situasjoner oppstår vil det ofte være lite tid til å reflektere over hva som er den beste måten å møte situasjonen på. I tillegg vil hele elevgruppa være publikum til hvordan læreren løser den. Det handler om å få til en mest mulig samarbeidende kommunikasjon, enten det er med hele elevgruppa eller i samtaler med enkeltelever.

Positive relasjoner er viktige for elevenes utvikling, læring og trivsel. En god klasseleder er bevisst på sin betydning som leder og relasjonsbygger i klassen, uansett hvor mye eller lite han eller hun underviser i klassen. Alt det klasselederen gjør vil da bære preg av en overordnet holdning av respekt for den enkelte elev.