Reaktive og proaktive strategier

Regler, rutiner, god beskjed og riktig bruk av oppmerksomhet er viktige forutsetninger for å skape arbeidsro. Samtidig er det en del av vår lederjobb å forholde oss til at elever av og til forstyrrer undervisningsaktiviteter eller krenker andre. Denne jobben har to perspektiver. Det ene er hva vi skal gjøre når et problem har oppstått. Dette kalles et reaktivt perspektiv, og det omhandler hvordan vi reagerer når en eller flere i gruppen eller klassen ikke gjør som du forventer.

Det andre perspektivet vektlegger hva som kan gjøres i forkant. Ved å etablere regler og rutiner, være tydelige i vår ledelse og ved å bruke oppmerksomheten på en positiv atferd, vil vi forebygge at elever tar dårlige valg. Dette kalles et proaktivt perspektiv. Proaktiv klasseledelse som også er relasjonsorientert er en av de viktigste betingelsene for å kunne forebygge uro og utrygghet.