Relasjonsansvaret

Skolen er en viktig utviklingsarena for barn og unge. I et sosiokulturelt perspektiv blir mennesket med sine forutsetninger et subjekt i samhandling med andre innenfor en kultur eller samfunnet rundt. Det forutsetter tanken om mennesket som aktør i eget liv. Man danner seg et bilde av seg selv gjennom møte med ulike betydningsfulle andre, det være seg foreldre, jevnaldrende eller lærere.

Ansvaret for kulturen denne utviklingen foregår i, hviler på skolens ledere og ansatte. Relasjonen mellom elev og ansatt er av stor betydning. Man må derfor stille store krav til det sosiale miljøet barn og ungdommer befinner seg i, og kontinuerlig rette et fokus mot kvaliteten på voksen/elev-relasjonen og elev/elev-relasjonen. Det er de voksnes ansvar å legge til rette for at erfaringene eleven får i relasjon til andre blir positive. Å ta det relasjonelle ansvaret overfor elever og ansvaret for samspillet mellom elever innebærer bevissthet og systematisk arbeid over tid. Det innebærer også en bevissthet rundt holdninger og forståelse av det oppdraget vi har som ansvarlige voksne i skolen.