2.5 Teamets observasjonsrutiner

I 2.4 diskuterte dere teamets rutiner for regelmessig observasjon av klassekultur, gruppedynamikker, og enkeltelevers opplevelse av skolemiljøet. Deretter har dere diskutert rutiner i plenum.

Teamets rutiner må være konkrete og de må følges opp.