Instruksjon til observasjon

Nå skal du øve deg på å observere kommunikasjon og samspill mellom eleven du er bekymret for og andre elever. Som et minimum skal du observere i én time og i ett friminutt, men forhåpentligvis finner du rom til flere observasjonsrunder.

Ta utgangspunkt i de ulike kommunikasjonsmetodene som vi tidligere har gjennomgått.
• Verbal kommunikasjon: Hva blir sagt?
• Non-verbal kommunikasjon: Øyeuttrykk, ansiktsmimikk, kroppsspråk, gester.
• Handlinger.

Du skal undersøke:
a) Kommunikasjon mellom eleven som viser mistrivsel og andre elever
b) Kommunikasjon som foregår om eleven som viser mistrivsel

Gjør skriftlige notater mens du observerer eller rett i etterkant av observasjonsøkten. Husk å skille mellom fakta og tolkning. For eksempel kan du skrive alle tanker i parentes. 

Lykke til!