A1 – Observasjon

I denne løypa trener dere på å kartlegge miljø, inkludert å fange opp og undersøke krenkelser, gjennom observasjoner.

Det er stor forskjell på å se og det å observere noe. Observasjon handler om å se etter noe med en særlig oppmerksomhet. Noen ganger kan observasjonene bli gjort fra sidelinjen, andre ganger kan de voksne være en del av situasjonen som utspiller seg. De ansattes plikt til å følge med og være observante på elevers trivsel og sosiale liv er en sentral del av det å arbeide i skolen og det er også lovfestet som en delplikt i aktivitetsplikten.

For å klare å sette inn de rette tiltakene, må skolen vite mest mulig om situasjonene som gjør eleven utrygg. Da kan det også være hensiktsmessig å kartlegge relasjoner og interaksjon mellom elever. Hvordan er tonen blant barn og unge, hvilke uskrevne og uformelle regler gjelder for oppførsel og hvordan er holdninger blant elevene? Når elever ikke har det trygt og godt, er både den systematiske og usystematiske observasjonen viktig. Små hverdagshendelser i garderoben og blikk sendt under gruppearbeid er, sammen med de systematiske observasjonene, viktige deler i komplekse sosiale samspill.

Enkelte situasjoner i skolen er mer sårbare enn andre, som for eksempel friminutt og overgangssituasjoner der det kan være færre tilgjengelige voksne. I disse situasjonene er det spesielt viktig at de voksne følger med. Dersom de voksne er gode observatører, kan observasjonen virke både forebyggende og være et viktig tiltak for å få oversikt over en skolemiljøsak. Det er nyttig å ha felles rutiner for gjennomføring av observasjonene.