Planlegge observasjon

Dere skal nå forberede elev-observasjon som skal foregå fram til neste møte. Gjør nødvendige avklaringer dere i mellom.

Utgangspunktet for observasjonen er at dere har en bekymring (på et eller annet nivå) knyttet til en elev. Kanskje dere oppdaget noe i en kartlegging, for eksempel i et sosiogram, som gir bekymringer. Dere kan velge å fokusere på én elev hver eller dere kan samarbeide om å observere samme elev. Du/dere skal observere kommunikasjonen og samspillet mellom eleven og andre elever i tiden fram til neste møte.

Lag en plan sammen der dere fordeler elever og observasjonsoppgaver. Hvor ofte skal dere observere? Hvilke timer og friminutt skal dere observere i? Hvordan får dere observert samspill og kommunikasjon i overganger mellom timer og friminutt/fritid?