Erfaringsdeling i team/grupper

Del erfaringer fra observasjonene.

– Hva lærte dere om eleven(e)?

– Var det nyttig å observere?

– Var det utfordrende?

– Er det noe dere må finne ut enda mer om, for eksempel gjennom samtaler?

Dere har nå hatt fokus på én eller noen få elever

– Hvilke andre elever bør dere observere like grundig?