Innledning

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som bidrar til en opplevelse av «å høre til» i et inkluderende fellesskap. I denne miljøløypa skal du få kunnskap om og trene på ulike tiltak som fremmer et inkluderende miljø og stopper krenkelser og mobbing.

Mistanke om at en elev ikke har det trygt og godt skal alltid møtes med aktivitet fra skolen side. Dere kan fatte mistanke om krenkelser og mobbing på ulike måter. Det kan skje ved at eleven eller medelever varsler, at foreldre varsler eller at skolen selv eller andre observere noe. Mistanke kan også følge av undersøkelser som elevundersøkelsen, observasjoner eller samtaler med elever. Dette var tema i miljøløypa Følge med og undersøke.

Det er viktig at skolen har lav terskel for å følge med og fange opp mistanke om en elev ikke har det bra. Mistanken skal raskt følges opp, skoleledelsen skal varsles og arbeidet bør loggføres og dokumenteres. Hvis du som ansatt i skolen overhører eller observerer krenkelser skal du gripe inn umiddelbart.