Sosial læring

I skolesammenheng skjer sosial læring både i undervisningen, i friminuttene, på skoleveien, på skoleturer og i forbindelse med andre aktiviteter. Elevens identitet og selvbilde, meninger og holdninger blir til i et sosialt samspill med andre. Vennskap og sosial deltakelse er viktig både for trivsel i hverdagen, og ikke minst for elevenes utvikling og læring. Samtidig vil fravær av vennskap og sosial deltakelse være belastende og en risikofaktor som kan hindre utvikling. Dette innebærer at elevenes deltakelse i og tilknytning til jevnalderfellesskapet har betydning for identiteten.

Å oppleve seg selv som sosialt attraktiv vil gi positive erfaringer for utvikling av identitet, mens det å være ensom og sosialt isolert lett kan gi erfaringer som gjør at man ser på seg selv som en som står utenfor. For mange er det sosiale miljøet det viktigste i skolen. Hvis dette mangler, står de i fare for å få en dårlig identitetsutvikling og en lav selvoppfatning. Elever som har lav sosial status, er i en veldig sårbar situasjon, og trenger både oppmerksomhet, oppmuntring og støtte fra de voksne. De er mer avhengige av en positiv relasjon til lærerne enn andre elever.