Emosjonell kompetanse

Med emosjonell kompetanse mener vi elevenes evne til å gjenkjenne, sette navn på og regulere følelser. Alle elevene har ulike erfaringer, ulikt temperament og personlighet. Elevene vil derfor reagere svært ulikt på samme sosiale utfordringer. I dagens skole må dessuten lærerne håndtere barn med svært forskjellig kulturell og sosial bakgrunn. Som lærer må du anta at elevenes forkunnskaper om følelser er svært forskjellige.

De ansatte på en skole må derfor bruke lang tid på å bli kjent med elevenes reaksjonsmønster, slik at de kan håndtere alle barn på en respektfull måte. Jo yngre elever du har, jo mer grunnleggende må du jobbe med deres felles følelsesspråk. Et felles følelsesspråk er helt nødvendig dersom elevene skal klare å håndtere følelser «som løper løpsk». Ulike former for regulering, frustrasjon for eksempel, er vanskelig å gjennomføre dersom elevene ikke kan sette ord på ulike grader av «det å være frustrert eller sint».