C4 Bygge miljø

I denne løypa skal vi se nærmere på bygging av klassefellesskap – fokuset er å bygge et trygt klassemiljø som kan klare seg selv uten så stram ledelse.

Forskning viser at det er viktig å jobbe med relasjoner, ledelse og struktur, men det er ikke tilstrekkelig i arbeidet med elevenes miljø. For å utvikle og opprettholde et trygt og godt miljø uten krenkelser, må dere også ha en praksis som fremmer en kollektiv vi-følelse blant elevene i klassen og på skolen. Det er helt normalt at det er grupperinger, hierarkier og vennegjenger i en klasse. Men noen ganger kan grupperingene i klassen bli ekstra sterke, og grensene mellom gruppene kan oppleves vanskelige å krysse for enkeltelever – i slike klasser kan elever fort oppleve utenforskap, baksnakking og manglende tilhørighet. For å forebygge slike krenkelser må vi styrke relasjonene mellom alle elever, og også forebygge at uheldige grupperinger eller hierarkier utvikler seg i klassen.

Det handler om å legge til rette for klassens «omsorgsprosjekt». Miljøer som er preget av omsorg bidrar til å skape en felles klasseidentitet og et gyldig VI av klassekamerater på tvers av bestevenneklikker. Nå skal vi tematisere hva som skal til for å skape godt klassemiljø og hvordan dere kan gjøre det i praksis. For å bygge et godt lag må vi ha bred kunnskap om:

  • Miljøbygging – eller lagbygging
  • Elevers ferdigheter i samhandling – altså sosiale ferdigheter
  • Emosjonsutvikling
  • Og rigging av fellesskapende aktiviteter i friminuttene