Omsorgsprosjekt

For å bygge et omsorgsprosjekt i hver klasse er det en nødvendighet at lærere og elever jobber sammen i team. I team er dere sterkere og kan utnytte og utvikle potensialet i hver enkelt elev bedre. Det er en løpende prosess å hele tiden vite hva hver enkelt kan tilføre teamet. Dette skjer i gode dialoger mellom deg og elevene. Det handler om å forsterke hver enkelt elevs utviklingsområde. Slik skaper dere et lag med mangfold hvor alle yter mye for å legge det beste av seg selv inn i laget. Dette innebærer å gi ansvar til elevene. Elevene forpliktes gjennom medansvar til å jobbe selvstendig, støtte hverandre og yte stor innsats i å løse de oppgaver vi sammen er enige om.

Samarbeid krever sosiale og emosjonelle ferdigheter. Sosial kompetanse handler om de ferdighetene som elevene tar i bruk når de skal omgås andre. Emosjonell kompetanse er elevenes evne til å gjenkjenne og regulere følelser. Sosiale og emosjonelle ferdigheter må integreres i undervisningen. Alle elevene har ulike erfaringer, ulikt temperament og personlighet. Elevene vil derfor reagere svært ulikt på samme sosiale utfordringer både i klasserommet og ellers.

Som lærer, miljøarbeider eller assistent må du anta at elevenes forkunnskaper om følelser er svært forskjellige. De voksne må derfor bruke lang tid på å bli kjent med elevenes reaksjonsmønster, slik at de kan håndtere alle elever på en respektfull måte, samtidig som elevene får den støtten de trenger.