Sårbare barn og særskilte behov

Mange elever kan på et eller annet tidspunkt i utdanningsløpet trenge ekstra hjelp og støtte i kortere eller lengre perioder. Årsakene kan være både individuelle, særskilte behov og forhold i miljøet utenfor skolen.

Eksempler på særskilte behov kan være:
– språk- og talevansker
– konsentrasjonsvansker
– sosiale- og emosjonelle vansker
– atferdsvansker
– syn- og hørselsvansker
– generelle lærevansker eller fagvansker
– lese- og skrivevansker
– matematikkvansker
– nonverbale lærevansker

Eksempler på forhold i miljøet kan blant annet være:

  • Ustabile familieforhold
  • Sykdom
  • Dødsfall i nære relasjoner
  • Traumatiske opplevelser eller overgrep

I mange slike tilfeller vil samarbeidet mellom skole og hjem også innebære et samarbeid med en annen instans, som PPT, barnevern eller helsetjeneste. I denne boka finner du lenker om samarbeid med andre instanser, som skolehelsetjenesten, PPT og barnevern.