Samarbeid med PPT

Det er nok vanligst å tenke på PPT når eleven ikke får tilfredsstillende faglig utbytte av den ordinære opplæringen, men PPT kan også kontaktes dersom det sosiale læringsutbyttet ikke er tilstrekkelig. Elever med sosiale- eller emosjonelle vansker vil være sårbare i forhold til sosialt samspill, og en velfungerende PP-tjeneste vil kunne bidra i forebyggingen.

På Utdanningsdirektoratets nettsider finner du en veileder for saksgangen fra bekymringen oppstår og PPT kobles inn.