Samarbeid med skolehelsetjenesten – fremme psykososialt miljø

Skolehelsetjenesten bør, gjennom det systemrettede samarbeidet med skolen, sørge for å avklare og planlegge tjenestens bidrag i arbeidet med det psykososiale miljøet på skolen. Skolehelsetjenesten bør også ha oversikt over trender og utvikling i miljøet på skolen og i lokalmiljøet for å kunne iverksette sekundærforebyggende tiltak når det er nødvendig.

Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø fremmer trivsel og forebygger mobbing. Skolehelsetjenesten bør være kjent med skolens planer for et godt skolemiljø, og bidra til at barn og unge opplever mestring og tilhørighet. Samarbeidet med skolen bør dreie seg om å skape trygge og inkluderende fellesskap rundt barna der alle elevene tar ansvar for et trygt og godt psykososialt miljø i klassen og på skolen.

Skolehelsetjenesten bør blant annet bidra i arbeid med å:

  • Normalisere mangfold i elevgruppen. 
  • Tilpasse skolens utearealer til elevenes behov, for eksempel for å gi mulighet til fysisk aktivitet og lek.
  • Tilrettelegge for gode rammer rundt skolemåltider.
  • Følge opp barn og ungdommer som har det vanskelig.
  • Sikre medvirkning og involvering fra barn og foreldre i arbeidet.
  • Bidra i undervisning om tema som for eksempel psykisk helse, vold, overgrep og omsorgssvikt, ernæring og fysisk aktivitet.
  • Sørge for at elevene er kjent med skolehelsetjenestens tilbud.

Kilde: Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom