C5 Hjem-skole

I denne miljøløypa ha fokus på samarbeidet mellom skole og hjem i det forebyggende arbeidet.

Et inkluderende læringsmiljø er avhengig av at hjem og skole drar i samme retning. Skolen er avhengig av foreldrenes tillit. Foreldrenes involvering i elevenes skolegang påvirker elevenes faglige og sosiale læringsutbytte. Det er derfor viktig at foreldre støtter opp under egne barns utvikling og læring på skolen. Dette kan foreldre gjøre ved å følge opp barnas skolearbeid i hverdagen og samarbeide nært med barnas lærere. Samarbeidet er et gjensidig ansvar, men det er skolen som skal ta initiativ til og legge til rette for samarbeidet. Det kommer hvert år nye foreldre inn i skolen, og de bør møte en skole med gode samarbeidsrutiner. 

Et godt samarbeid mellom hjem og skole vil kunne være forebyggende og problemløsende i forhold til sårbare elever og foreldre, eller i forhold til elever som strever i relasjon til andre. Alle elever, foreldre og lærere profiterer på en god samarbeidsrelasjon mellom hjem og skole. Når elevene ser at lærerne og foreldrene har en god relasjon, bidrar dette positivt overfor elevene og virker preventivt i forhold til negative grupperinger og hierarkier i klassen.

Målet er å etablere trygge foreldregrupper der foreldre har tillit til hverandre, og vet hva som forventes når skolen skal forebygge og håndtere skolemiljøsaker.