Utadvendte og innadvendte elever

Det er stor variasjon i hvor utadvendte eller innadvendte elever er. De har ulikt temperament, evne til å regulere atferd eller evne til å konsentrere seg over tid. Disse forholdene kan ha like stor betydning for læring og utvikling som de kognitive læreforutsetninger. Derfor må dette tas hensyn til når man utformer læringsmiljøet.

Positive og negative hendelser i elevens liv vil også påvirke atferds- og følelsesmessige disposisjoner som vil kunne gi ulike utslag i skolesammenheng. En tendens til å reagere med engstelse eller tristhet vil for eksempel kunne vise seg ved at eleven har en økt tendens til unngå ulike typer utfordringer, mangler energi til å opprettholde arbeidsinnsats eller har problemer med å konsentrere seg om læringsoppgavene. Læringsmiljøer det der jobbes med motivasjon og mestring, samt har støttende lærere med klare forventninger til elevene, vil skape trygghet, forutsigbarhet og struktur som gjør elevene i stand til å møte kommende utfordringer i skolen.

For de sjenerte elevene dreier seg om å balansere forholdet mellom kjente og trygge arbeidsformer med arbeidsformer som er mer utfordrende sosialt. Trygge, velkjente arbeidsformer er viktig ved innlæring av nytt, komplisert lærestoff. Gradvis eksponering for sosialt og mer krevende arbeidsformer vil gi mulighet for mestring av slike situasjoner og til at sjenansen i stadig mindre grad påvirker deres livsutfoldelse. Elever med introvert personlighet vil også trenge et påtrykk for å bli mer sosialt aktive, av hensyn til deres evne til å kunne fungere i et utdanningssystem og arbeidsliv som stiller krav til sosial interaksjon.

Les gjerne mer om Sårbare elever i skolen – ulike perspektiver og tilrettelegging av læringsmiljøet