Selvregulering

For å kunne tilegne seg kunnskaper og ferdigheter må elevene forstå sin egen læring. Slik forståelse kan stimuleres hos alle elever, og den bidrar til faglig læring, selvstendighet og mestringsfølelse. Elevene lærer å lære gjennom å arbeide med et faglig innhold. Gjennom refleksjon over læring i fag utvikler de bevissthet om og innsikt i sine egne og andres forståelse og læringsprosesser. Det er imidlertid ikke slik at læringsutfordringer alltid henger sammen med elevenes innsats og læringsstrategier. Årsakene kan være mange og sammensatte, og de kan forekomme innenfor ulike områder eller på tvers av emner og fag. For enkelte elever kan manglende grunnleggende ferdigheter eller utfordringer av kognitiv, sosial eller emosjonell karakter også hindre faglig progresjon. Det krever at lærerne følger elevenes utvikling tett, og at de støtter hver enkelt elev i tilegnelsen av strategier som er tilpasset det som skal læres. Elevenes utvikling av selvstendighet i læringen skjer gradvis, og støtten må tilpasses deres alder, modenhetsnivå og kognitive funksjoner.