Selvoppfattelse

Elevers sosiale utviklingsprosess skal foregå med hjelp av empatiske, deltakende voksne med god relasjonskompetanse. Voksne som anerkjenner elevers opplevelser i møter med andre, bidrar til positiv refleksjon over dem og støtter barn og unges endrings- og utviklingsprosesser. Barn og unge har behov for å bli sett, hørt og bekreftet. Oppmerksomhet fra kompetente, varme, tilstedeværende voksne er en forutsetning for elevens trivsel på skolen.

Måten den voksne svarer og bekrefter eleven på, er avgjørende for hvordan eleven opplever seg selv. Kvaliteten på samspillet mellom voksen og elev har derfor stor betydning. Dere skal tilrettelegge det daglige omsorgs- og læringsarbeidet slik at dette blir til gode opplevelser for enkelteleven. En tilstedeværende voksen tar på alvor det eleven bringer inn, bygger videre på det sammen med eleven og utfordrer deretter eleven slik at handlingsrommet blir større og mestringsmulighetene flere.