Positiv reformulering

Å bli mobbet har konsekvenser for psykisk helse på kort og lang sikt, og det er mange gode grunner til å følge opp barn som har blitt mobbet. Det anbefales at skolen er bevisst på at krenkelser som mobbing kan gi alvorlige psykiske helseplager og redusert livskvalitet, og at skolen griper inn så tidlig som mulig ved mistanke om at elever ikke har et trygt og godt skolemiljø. Det er også viktig å vite at barn kan reagere svært ulikt på utrygghet. For å unngå at eventuelle psykiske problemer forverres og kan utvikle seg til alvorlige lidelser, bør skolen følge opp de som har blitt utsatt for krenkelser også etter at skolemiljøet har blitt trygt igjen. Elever som har blitt mobbet, bør få støtte og oppfølging slik at selvtilliten og evnen til selvhevdelse kan økes. Det er også helt nødvendig at skolen har tilstrekkelig tilgang til helsepersonell i form av helsesøster, skolelege og skolepsykolog. Elever som er ensomme og har få venner, krever spesiell oppmerksomhet.

Når det gjelder bruk av mestringsstrategier, finnes det få entydige svar på hvilke som er mest hensiktsmessige for målgruppen, men evnen til positiv reformulering av negative hendelser samt evnen til å tilgi andre synes å beskytte mot risiko for senskader. Her kan oppfølgingssamtaler med elever være et viktig tiltak. Andre forhold som kan være beskyttende er:

• sosial støtte fra foreldrene
• et positivt skolemiljø
• sosial støtte fra lærere

Lesetips: Oppfølging av barn og unge som har vært utsatt fort mobbing