Mobbing

Mobbing og andre krenkelser bør forstås både ut fra et individ- og systemperspektiv, og ses i sammenheng med individuelle og kontekstuelle forhold. Lund, Helgeland og Kovac (2017) definerer mobbing slik:
Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning.

Fellesskapet er altså avgjørende, og dermed blir også de miljøbaserte tiltakene ekstra viktige, men samtidig trenger vi i de aller fleste situasjonene også å iverksette individbaserte tiltak, og det er dette repertoaret vi skal fokusere på i denne modulen. Denne læringsressursen ønsker å gi et rikt repertoar av tiltak som kan benyttes der læringsmiljøet er i ubalanse og/eller elever opplever krenkelser.

Vi starter med to filmer der Ingrid Lund og Erlen Moen snakker om hvor alvorlig mobbing og andre krenkelser er.