Lovtekst avdekking

I denne miljøløypa skal du jobbe mest med å kartlegge og analysere miljø og krenkelser. Noen steder kaller vi dette avdekking. I lovteksten benyttes begrepene følge med og undersøke.

I § 9 A-4, om aktivitetsplikten, finner vi følgende formuleringer:

– Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø…
– Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarast undersøkje saka.

Plikten til å følge med og undersøke henger sammen med elevens rett til et trygt og godt skolemiljø (§ 9 A-2) og kravet om nulltoleranse for krenkelser (§ 9 A-3).