Innledning

I denne læringsressursen finner du filmer med tre ulike personer som snakker om skolemiljø. Utgangspunktet for filmene, og for hele dette kurset, er hovedpoenget fra lovverket om at elevene har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Et trygt og godt skolemiljø handler blant annet, men ikke bare, om at vi skal ha nulltoleranse for krenkelser. Det handler altså slettes ikke bare om fravær av mobbing. Måten vi definerer krenkelser og mobbing på vil avgjøre hvor stor del av det trygge og gode skolemiljøet som handler om fravær av disse fenomenene, og definisjoner av begrepene er i stadig utvikling.

Før du ser filmene, må du tenke over din egen forforståelse.

  1. Hva kjennetegner et trygt og godt skolemiljø?
  2. Hvor god innsikt har jeg i elevenes opplevelse av skolemiljøet?
  3. I hvilken grad tenker jeg at et trygt og godt skolemiljø handler om fravær av mobbing?