Innledning

Opplevelse av et inkluderende skolemiljø handler i stor grad om muligheten til å være en aktiv deltager i fellesskap med andre i timene, i friminuttene og i alle sosiale aktiviteter i regi av skolen. I en klasse hvor utrygghet, krenkelser og mobbing skal håndteres er det avgjørende å raskt sette inn tiltak rettet mot rollen som autoritativ klasseleder. I en klasse hvor elever ikke har det trygt så kan de voksne ha mistet oversikt, kontroll og innflytelse over klassen.

En positiv relasjon mellom lærer og elev er hjørnesteinen i god klasseledelse. Forskning viser at lærer–elev-relasjonen har betydning for elevenes læringsresultat og atferd.  Elever med et godt forhold til læreren vurderer ofte undervisningen som strukturert, engasjerende og variert. De utvikler en positiv innstilling til skolen, viser mindre problematferd og har bedre sosial kompetanse enn andre elever. Det er viktig at man straks setter inn tiltak i klassemiljøet som fremmer relasjonelt ansvar, sosial støtte og empati mellom elevene.