Innledning

Læreren skal lede elevenes læring og utvikling på skolen. En positiv relasjon mellom lærer og elev er hjørnesteinen i god klasseledelse. God klasseledelse er komplisert å mestre. For å kunne handle proaktivt må læreren ha god kompetanse til å analysere og forstå læringsfellesskapet i klasserommet. Læreren må bry seg om alle elevene og vise interesse for den enkelte. Elevene må oppleve at læreren har god struktur i undervisningen, er støttende og har høye forventninger til hvordan de kan utvikle seg både faglig og sosialt.

Hvordan elever samhandler og kommuniserer med hverandre styres mye av hvilken kultur som har fått lov til å utvikle seg i klassen. Læreren har en viktig rolle i bygging av et inkluderende klassemiljø med gode normer for positive relasjoner mellom alle elevene. Læreren blir en premissleverandør som legger til rette for og forsterker det sosiale miljøet vi ønsker skal prege fagtimer og friminutt. For eksempel kan læreren støtte elevene til å ta gode valg ved å minne om trivselspunkter før friminutt.