De ansattes sensitivitet

Mange elever sliter sosialt på skolen. De kan føle seg ensomme, de føler seg alene i timene og i friminuttene, eller de er engstelige og lei seg på skolen. I gjennomsnitt finnes det flere elever som har det slik i enhver klasse i norsk skole. Mange vil gjøre mye for å skjule at de er ensomme. Sosial isolasjon og ensomhet har så lav status at få åpenlyst vil vise at de lider under dette. Det er derfor viktig at personalet på skolen er oppmerksomme på hvordan elever har det i forhold til sine jevnaldrende i læring og lek. For mange er det sosiale miljøet det viktigste i skolen. Hvis dette mangler, står de i fare for å få en dårlig identitetsutvikling og en lav selvoppfatning. Sosial isolasjon kan ha store konsekvenser for elever som blir rammet av det. Elever som har lav sosial status, er i en veldig sårbar situasjon, og trenger både oppmerksomhet, oppmuntring og støtte fra de voksne. De er mer avhengige av en positiv relasjon til voksne på skolen enn andre elever.