Tiltak miljø

Teamdiskusjon om «gyldig vi»
Samarbeid med foreldre
Teamdiskusjon om miljørepertoar

Relasjon del 1

En positiv relasjon mellom den voksne og eleven er hjørnesteinen i god læringsledelse. Voksen–elev-relasjonen har betydning for elevenes læringsresultat og atferd. En positiv relasjon bygger på den voksnes vilje til å bry seg om alle elevene, vise interesse for den enkelte og hans eller hennes situasjon, være støttende og ha forventninger om utvikling. Dette er viktig for alle elever, og særlig viktig for elever som av ulike grunner strever på skolen.

En støttende voksen viser både emosjonell og faglig støtte. Emosjonell støtte kan være knyttet til elevens sosiale situasjon. Faglig støtte handler om at den voksne anerkjenner læring, og at relasjonen er preget av varme og interesse for at elevene skal mestre, og at de opprettholder motivasjonen for læring. Eleven må vite hva som forventes, og det må være en gjensidig respekt og tillit som gjør at de kan være sammen om det arbeidet som skal gjøres. Den autoritative voksne er tydelig og har kontroll, samtidig som han eller hun er støttende og empatisk og anerkjenner eleven som aktør i læringsarbeidet i klasserommet.

I filmen under snakker Ingrid Grimsmo Jørgensen om lærer-elev relasjon.

Individuell øvelse – relasjonsspiral

I denne øvelsen skal du vurdere kvaliteten i relasjonen mellom deg og hver enkelt elev.

  • Tegn en spiral eller skriv ut vårt Garnnøste, og skriv navnet på de du har den beste relasjonen til innerst. Deretter skriver du inn navnene utover i sirkelen basert på dine vurderinger av din relasjon til elevene. (Sammenlign gjerne ditt garnnøste med kolleger i samme klasse – er det noen elever som er langt ut hos flere av dere)

Tenk på en av elevene som er ytterst i garnnøstet.

  • Hva er årsaken til at du har plassert denne eleven ytterst i garnnøstet?
  • Hva forsøker eleven å formidle av behov?
  • Hva ligger bak atferden som eleven viser?


Skriv i refleksjonsloggen hvilke tanker og refleksjoner du gjør deg underveis.