Tiltak miljø

Hjem-skole samarbeid og tips

En nøkkel for å løse en skolemiljøsak er å raskt komme i dialog med elevens foresatte. Foreldrenes opplevelse av at deres barn opplever utenforskap eller krenkelser er vond. Opplevelsen forsterkes ytterligere ved mangel på informasjon, manglende innflytelse og opplevelsen av å ikke ha kontroll.

Skoler som tar bekymringen til foresatte på alvor med en gang, er bedre i stand til å komme i god dialog med foreldrene enn skoler som møter foreldre med motargumenter og mistro. Skolen må derfor ta imot meldinger uten motforestillinger, og på en relasjonelt ivaretakende måte. Det kan utvikle seg et spent og vanskelig samarbeidsmiljø blant alle foreldrene hvis elever krenker hverandre i en klasse.

En del foreldre kan vegre seg for å stille opp på foreldremøter i redsel for hva som kan komme frem om deres barn. Noen er redd for beskyldninger rettet mot dem eller synes rett og slett det er for vanskelig å snakke om hvordan deres barn har det.

For å forebygge at slike fastlåste situasjoner oppstår, er det viktig å finne en felles plattform når det gjelder å forstå hva mobbing er, samt hvordan foreldre skal involveres og ta ansvar når vanskelige situasjoner oppstår. Det kan derfor variere fra sak til sak om det er hensiktsmessig å gjennomføre et møte for alle foreldrene.

Gode relasjoner mellom skole og hjem skapes best i fredstid. Ofte kan invitasjon til samarbeid og informasjon like gjerne være i form av et skriv. Når det er sagt så er et godt samarbeid mellom hjem og skole en av suksessfaktorene for å lykkes med å fremme et inkluderende klassemiljø.


Tipsliste til foreldremøte

  • Sende ut invitasjon i god tid, slik at alle får forberedt seg godt. Bruk begrepet et skolemiljøsak, fremfor mobbesak i teksten.
  • Informere om hva formålet med møtet er. For eksempel: Diskutere hvordan foreldrene kan bidra til et inkluderende miljø for barna og hvordan skole og hjem kan jobbe sammen når noen ikke har det trygt og godt i en klasse.
  • Understreke i invitasjonen at konkrete situasjoner eller enkeltbarn ikke skal diskuteres i plenum, slik at ingen skal sitte og være redde for hva som kommer frem på møtet.
  • Under møtet forsøke å skape forståelse for at det kan være vanskelig for enkelte å møte opp, slik at man unngår holdninger som for eksempel ”typisk at dem som trenger det mest, ikke kommer”.
  • Dersom man vet om foreldre som kvier seg for å komme, kan det være lurt at noen tar spesielt ansvar for å ta kontakt med dem og vise at de er velkomne og at deres bidrag er ønsket.
  • Sørge for at de som ikke møter opp, får god informasjon fra møtet i etterkant