Tiltak miljø

Teamdiskusjon om «gyldig vi»
Samarbeid med foreldre
Teamdiskusjon om miljørepertoar

Fellesskapende aktiviteter

Det sosiokulturelle læringssynet beskriver at vi mennesker lærer best sammen med andre gjennom dialog og samhandlende aktiviteter. Læring er på mange måter en aktivitet som fordrer et fellesskap. I en klasse hvor elever er utrygge må vi jobbe hardt for å skape trygghet for å lære.

Et viktig perspektiv er hvordan mestrende aktiviteter i fagene skaper trygghet og tilhørighet. Denne tryggheten overføres til andre situasjoner og særlig gjennom godt planlagte samarbeidsoppgaver vil elevene bruke kompetanser som er viktige i samspill i friminuttene.

Gjennom fellesskapende aktiviteter i fagene kan vi fremme et «gyldig vi» hvor elever gir hverandre sosial støtte og tar et relasjonelt ansvar for hverandre.


I filmen under snakker Charlotte Duesund om fellesskapende aktiviteter som skaper godt samhold.

Individuell øvelse

Opplevelse av et inkluderende skolemiljø handler i stor grad om muligheten til å være en aktiv deltager i fellesskap med andre i timene. I en utrygg klasse er ofte verdier som trygghet, inkludering og samarbeid for lite til stede. Dette er verdier som er forankret overordnet del av læreplanen.

  • Hvilke verdier ønsker du å prege klasserommet med?
  • Hvordan skal du planlegge faglig læring som samtidig fremmer disse verdiene?