Tiltak individ

Tilgjengelig og relevant voksen

For at en elev skal melde ifra til skolen om at de ikke har et trygt og godt skolemiljø, er det avgjørende at eleven har noen de kan stole på. I Elevundersøkelsen 2020 svarer 34,8 prosent av de som å rapportere om mobbing, om at ingen voksne på skolen visste om mobbingen. Når det gjelder hendelser på nett eller mobil er det mange barn og unge som kvier seg for å si fra til en voksen. De kan engste seg for konsekvensene, som å bli bedt om å kutte ut sosiale medier, og kan oppleve de voksne som lite relevante fordi de har en negativ holdning til teknologi og bruk av sosiale medier. Ikke minst er det svært vanskelig å be om hjelp når noe er pinlig og de har gjort noe som de vet de ikke burde gjøre, som når et nakenbilde har kommet på avveie.

Når barn og unge ikke har en fortrolig voksen de kan be om hjelp, kan situasjonen forverre seg og få katastrofale konsekvenser. Ved å være interessert og la elevene fortelle om hvilke sosiale medier de bruker og hvordan de opplever det, er den voksne på vei til å bli en relevant person, selv om man selv ikke er en ekspert på sosiale medier.

Illustrasjon av trygghetssirkelen.

(Figur fra Brandtzæg, Torsteinson og Øiestad: Se eleven innenfra – Trygge barn i en mentaliserende skole, Bedre skole 1/2017)

Trygghetssirkelen gir et godt bilde av hvordan vi skal forholde oss til barn og unges teknologibruk, ved at vi alltid tar imot dem når de har behov. Modellen viser hvordan barn og unge veksler mellom behov for omsorg og en trygg base, og utforskning og ny læring. Modellen understreker hvor viktig det er å alltid være den trygge havnen for eleven og samtidig gi rom for å utforske og feile.