Tiltak individ

Samarbeid med politi

Samarbeid mellom skole og politi bør være en del av skolens forebyggende arbeid med å skape et trygt og godt skolemiljø. Politidirektoratet opplyser at kriminalitetsforebygging er politiets primærstrategi, og forebyggende arbeid blant barn og unge er høyt prioritert hos politiet. Politiinstruksen § 15-1 angir at det særlig påligger politiet å innlede et nært samarbeid med skole- og sosialmyndigheter og snarest underrette disse om forhold av antatt interesse for deres virksomhet. Skolen er således en svært viktig samarbeidsaktør for politiet.

Politiet samhandler med kommunene gjennom blant annet Politiråd, Politikontakten og SLT-ordningen. Disse er viktige funksjoner i samhandlingen politi-kommune, og disse er med på å legge planer for ulike samarbeidsplattformer for politi og skoler i egen kommune. Det vil derfor være en del lokale forskjeller i hvordan samarbeidet mellom politi og skoler er organisert fra sted til sted.

Generelt kan politiet være en aktiv del av skolens forebyggende arbeid gjennom foredragsvirksomhet for elever, lærere og foreldre knyttet til f.eks rus og digital adferd. Dette er imidlertid noe som må avtales på lokalt nivå. Skolen kan også søke samarbeid med politiet med hensyn til tiltak i en enkeltsak. Dersom politiet skal bistå skolen med tiltak i en enkeltsak, må skolen innhente samtykke fra eleven/foreldrene til eleven før skolen kan formidle taushetsbelagt informasjon. Bekymringssamtalen er en mye brukt forebyggende metode som politiet kan benytte i enkeltsaker. I slike tilfeller er det politiet som inviterer eller innkaller til samtale på bakgrunn av mottatte eller avdekkede bekymringer.