Tiltak individ

Individbaserte tiltak og mobbing

Under Tiltak miljø legges det vekt på å utvikle et tiltaksrepertoar rettet mot å reetablere et inkluderende læringsmiljø. Her skal dere trene på tiltak rettet mot enkeltindivider og foreldre. Det betyr mye at elevene erfarer at læreren strekker seg langt for å hjelpe elevene tilbake på rett spor med respekt og varme. Når man korrigerer elevers atferd privat og med varsomhet, sørger man for at elever slipper å tape ansikt foran klassen. Det gjelder å lete etter de proaktive strategiene i arbeidet med reetablere et trygt klassemiljø.

Noen ganger kommer man på etterskudd som klasseleder og elevene trenger en ekstra påminnelse eller prat med en voksen.

Det er en utfordring for skolen å gjøre elever klar over at de kan utvikle evnen til å ta kontroll over eget liv. Dette krever gode rollemodeller, trygge relasjoner og mye oppmuntring fra voksne og medelever. I dette nettkurset er vi opptatt av elevperspektivet og at læreren søker etter elevenes oppfatning av sin situasjon. Bruk av logg i klassen kan være et godt verktøy, men noen ganger må vi finne tid til en samtale.

Mobbing

Mobbing og andre krenkelser bør forstås både ut fra et individ- og systemperspektiv, og ses i sammenheng med individuelle og kontekstuelle forhold. Lund, Helgeland og Kovac (2017) definerer mobbing slik:

Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning.

Fellesskapet er altså avgjørende, og dermed blir også de miljøbaserte tiltakene ekstra viktige, men samtidig trenger vi i de aller fleste situasjonene også å iverksette individbaserte tiltak, og det er dette repertoaret vi skal fokusere på i denne modulen. Denne læringsressursen ønsker å gi et rikt repertoar av tiltak som kan benyttes der læringsmiljøet er i ubalanse og/eller elever opplever krenkelser.