Spørreundersøkelser

Bruk av resultater

Skolens bruk av resultater

Tenk etter:

Hva mener du kjennetegner skolens bruk av resultater fra brukerundersøkelsene?

  • Jobber dere tilstrekkelig med resultatene?
  • Jobber dere mest med kategoriene eller med enkeltspørsmål?
  • Er dere mest opptatt av de gode eller de ikke så gode resultatene?
  • Hvor mye fokuserer dere på å «snakke ned» datamaterialets gyldighet?
  • Involveres elever og foreldre i dialog rundt tallene?

Din bruk av resultater

Tenk etter:

Hvordan benytter du selv datamaterialet fra brukerundersøkelsene om læringsmiljø i egne klasser/grupper?

  • Er du klar over hvilke spørsmål som stilles i hver kategori i foreldreundersøkelsen og elevundersøkelsen?
  • Har du tenkt over hvordan gjennomsnittstall og spredningsinformasjon gir deg ulik kunnskap?
  • Er du litt redd for hva tallene kan vise?
  • I hvor stor grad tenker du at tallene kan gi/gir deg nyttig informasjon som er relevant i arbeidet med læringsmiljøet?

(Hvis du jobber på 1. – 4. trinn, og skolen ikke benytter foreldreundersøkelsen, har du sannsynligvis ingen erfaring med bruk av datamateriale fra de nasjonale brukerundersøkelsene på dine egne trinn. Du må selvsagt hoppe over eller omformulere spørsmål der det er nødvendig.)

Husk

Husk at et datamateriale i seg selv verken er nyttig eller farlig.  Det er måten vi anvender materialet på som avgjør hvor nyttig det blir eller om det fører oss i grøfter. Vi bør være kritiske til et datamateriale, tenke over feilkilder og ikke dra for raske slutninger eller iverksette forhastede tiltak. Samtidig bør vi være konstruktive og tenke over hva tallene faktisk forteller oss. For eksempel kan tallene fortelle oss at det er noe i læringsmiljøet vi må undersøke videre – noe vi ikke hadde tatt tak i uten at tallene ga oss et hint.