Skole-hjem

Samarbeid med barnevern og PPT

Barnevern

Barn og unge som er i kontakt med barnevernet, kan være særskilt sårbare i det sosiale samspillet på skolen, og det er nødvendig å være oppmerksom på forebygging av sosiale ubalanser og krenkelser for denne elevgruppa.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har laget en ressursside om samarbeidsmodeller mellom skole og barnevern.

PPT

Det er nok vanligst å tenke på PPT når eleven ikke får tilfredsstillende faglig utbytte av den ordinære opplæringen, men PPT kan også kontaktes dersom det sosiale læringsutbyttet ikke er tilstrekkelig. Elever med sosiale- eller emosjonelle vansker vil være sårbare i forhold til sosialt samspill, og en velfungerende PP-tjeneste vil kunne bidra i forebyggingen.

På Utdanningsdirektoratets nettsider finner du en veileder for saksgangen fra bekymringen oppstår og PPT kobles inn.