Skole-hjem

Forebyggende og problemløsende samarbeid

Forebyggende og problemløsende

Et godt samarbeid mellom hjem og skole vil kunne være forebyggende og problemløsende i forhold til sårbare elever og foreldre, eller i forhold til elever som strever i relasjon til andre. Alle elever, foreldre og lærere profiterer på en god samarbeidsrelasjon mellom hjem og skole. Når elevene ser at lærerne og foreldrene har en god relasjon, bidrar dette positivt overfor elevene og virker preventivt i forhold til negative grupperinger og hierarkier i klassen.

Et godt foreldresamarbeid bidrar til at vi kan ligge i forkant av vanskelige situasjoner og bedre tilrettelegge for et mer tilpasset opplegg rundt klasser med et utrygt klassemiljø. Foreldresamarbeidet har altså både et forebyggende og problemløsende perspektiv. Inntrykket som foreldre bør sitte igjen med er at ”Dette er en skole som er trygg og god for min elev å gå på. Her vektlegges trivsel og læring”. I tillegg vil det være viktig for foreldre at ledelsen gir uttrykk for at foreldre sees på som viktige ressurser for egne barn og at skolen vil ha foreldrene med på samarbeidslaget.

Målet er å etablere trygge foreldregrupper der foreldre har tillit til hverandre, og vet hva som forventes når skolen skal forebygge og håndtere miljøsaker.

Samarbeid med foreldre og forebygging av krenkelser