Følge opp og sette inn tiltak

Kunnskap som tiltak

Årsaken til at elever krenker hverandre er sammensatt. Forståelsen av mobbing som fenomen er i utvikling og inneholder i dag flere forklaringer og former enn tidligere. Mobbing og krenkelser på skolen kan ha sammenheng med status i gruppen og et ønske om tilhørighet for elever. Sentralt i dette er kunnskap om gruppeprosesser, jakt etter status i sosiale hierarkier og eksklusjonsmekanismer som kan oppstå.

Mobbing handler altså om hvordan ulike aktører kan ha ulike roller. Mobbing, som alt annet, foregår i en kontekst og må derfor forstås som en del av et komplekst sosialt samspill. Det betyr at når vi skal arbeid med en skolemiljøsak er det nødvendig å se nærmere på selve interaksjonen i gruppen og interaksjonen mellom ulike systemer som er berørt. Ulike aktører vil ha ulik påvirkning, og for å kunne stoppe negative handlinger på en hensiktsmessig måte må vi ha kunnskap om de mekanismene som kan oppstå i de ulike interaksjonene og vite hvorfor de oppstår.

Erlend Moen er rektor ved Skaun ungdomsskole, og deler her sine erfaringer om håndtering av krenkelser.