Følge opp og sette inn tiltak

Aktivitetsplan og handlingspliktene

Aktivitetsplan

Skolen skal lage en skriftlig aktivitetsplan når det skal gjøres tiltak i en sak. Plikten til å lage en skriftlig aktivitetsplan utløses når skolen får kjennskap til at en elev ikke har det trygt og godt på skolen, enten gjennom undersøkelser på eget initiativ eller etter at en elev selv sier ifra.

I aktivitetsplanen skal det stå hvilket problem tiltakene skal løse, hvilke tiltak skolen har planlagt, når tiltakene skal gjennomføres, hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene og når tiltakene skal evalueres.

Bortsett fra at aktivitetsplanen skal være skriftlig, stilles det ikke andre formkrav til aktivitetsplanen.

En aktivitetsplan trenger ikke å knytte seg opp mot en bestemt elev. Den kan ta for seg en situasjon eller utfordring som omfatter flere.

Handlingspliktene

I arbeidet med aktivitetsplaner vil det nesten alltid være viktig å finne ut mer om en sak, og derfor også handlingsplikten å undersøke i de oransje løypene. I oransje løyper omtaler vi også handlingsplikten å varsle, som alltid utløser arbeid med aktivitetsplan.

Så lurer du kanskje på hvorfor det ikke er en egen løype om å gripe inn i løyper som skal handle om håndtering? Årsaken er at vi mener svært få av de ubalansene vi i dag ser i skole- og klassemiljø kan rettes opp gjennom akutt inngripen. Nulltoleranse er et godt prinsipp, og vi skal selvsagt gripe inn hvis vi ser noe som ikke er akseptabelt (og vi klarer å gripe inn uten å gjøre situasjonen verre), men gjenoppretting av et trygt og inkluderende miljø krever gjennomtenkte og helhetlige handlinger, og da er vi innenfor kategorien å sette inn tiltak.