Observasjon

Varslingsplikten i praksis

«Alle som arbeider på skolen skal varsle rektor hvis de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Plikten gjelder i ethvert tilfelle der du som arbeider eller utfører en tjeneste ved skolen får mistanke eller kjennskap til at en elev ikke har det trygt eller godt eller blir utsatt for krenkende handlinger. Det skal være lav terskel for å varsle rektor og alle skoler må innarbeide gode varslingsrutiner.»

Hensikten med å varsle rektor er å sikre at skolens øverste leder til enhver tid har oversikt over elevenes skolemiljø og tidlig får vite det dersom en elev ikke har det trygt og godt på skolen. I de sakene vi har blitt kjent med ser vi veldig ofte at elever og foreldre opplever at de har meldt ifra til lærer eller andre ansatte om mistrivsel eller krenkelser, uten at dette har vært håndtert raskt og riktig av skolen. Sakene har da hatt en tendens til å vokse seg større og vanskeligere. Eleven har ikke fått riktig hjelp og elever og foreldre har følt på en økende grad av mistillit til skolen.

Det å ha lav terskel på å varsle rektor er derfor særdeles viktig. Mange skoler har utarbeidet rutiner for dette, der ansatte som ser eller hører om negative hendelser mellom elever har plikt til å varsle rektor via et eget varslingsskjema. Saken kan da være såpass enkel at den kan bli løst på stedet: den voksne oppdager, griper inn og undersøker ved å snakke med de involverte elevene der og da. Det kan for eksempel handle om konflikter eller uoverensstemmelser mellom elever.

Noen saker lar seg løse på stedet hvor den voksne er rimelig sikker på at det er et enkeltstående tilfelle. Andre saker er uoversiktlige hvor det er behov for flere tiltak. I begge tilfellene fylles varslingsskjema ut og leveres til rektor så snart som mulig. På skjemaet skrives det kort hva saken dreier seg om, hvilke elever som er berørt og om den er avsluttet eller ikke. I tillegg kan den ansatte krysse av dersom foreldrene til de berørte elevene er informert. At man har lav terskel for å informerer foreldre når negative hendelser skjer på skolen bygger tillit og foreldrene opplever at skolen er opptatt av barna deres. Gjennom et tett samarbeid erfarer de at skolen tar negative hendelser på alvor og evner å løse saker før de har vokst seg store.

Hvis man har gode rutiner for å varsle og griper inn i de små sakene med en gang forebygger skolen at saker vokser seg store, komplekse og vonde. Enhver sak hvor elever opplever mobbing har startet med en enkeltstående krenkelse, og det er ved å varsle og gripe inn i disse situasjonene at skolen kan stoppe krenkelser før de har utviklet seg. Gode varslingsrutiner er derfor viktig for å stoppe alle krenkelser i et skolemiljø.