Tilbake til forsiden av miljøløypene.

Regelverk og kunnskap

1.1 Regelverk avdekking
1.2 Trygt og godt miljø
 • Innledning
 • Trygghet og inkludering
 • Fellesskap i skolemiljø
 • Følge med
1.3 Krenkelser - kategorier og former
 • Krenkelser
 • Krenkelseskategorier
 • Mobbing
 • Diskriminering og trakassering
 • Vold
 • Digitale krenkelser 1
 • Digitale krenkelser 2
1.4 Kunnskapsbearbeiding

Refleksjons- og diskusjonsoppgave

1.5 Ansatte som krenker
 • Lovtekst
 • Ansatte som krenker
 • Rundskriv
 • Individuell refleksjon

1.1 Regelverk avdekking

Lovtekst avdekking

I semester A skal du jobbe mest med å kartlegge og analysere miljø og krenkelser. Noen steder kaller vi dette avdekking. I lovteksten benyttes begrepene følge med og undersøke. I § 9 A-4, om aktivitetsplikten, finner vi følgende formuleringer:– Alle som arbeider på skolen, skal følgje med på om elevane har eit trygt og godt skolemiljø…– Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikkje har eit trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarast undersøkje saka.Plikten til å følge med og undersøke henger sammen med elevens rett til et trygt og godt skolemiljø (§ 9 A-2) og kravet om nulltoleranse for krenkelser (§ 9 A-3).