Læringsledelse

Relasjonsansvar og klima

Skolen er en viktig utviklingsarena for barn og unge. I et sosiokulturelt perspektiv blir mennesket med sine forutsetninger et subjekt i samhandling med andre innenfor en kultur eller samfunnet rundt. Det forutsetter tanken om mennesket som aktør i eget liv. Man danner seg et bilde av seg selv gjennom møte med ulike betydningsfulle andre, det være seg foreldre, jevnaldrende eller lærere.

Ansvaret for kulturen denne utviklingen foregår i, hviler på skolens ledere og ansatte. Relasjonen mellom elev og ansatt er av stor betydning. Man må derfor stille store krav til det sosiale miljøet barn og ungdommer befinner seg i, og kontinuerlig rette et fokus mot kvaliteten på voksen/elev-relasjonen og elev/elev-relasjonen. Det er de voksnes ansvar å legge til rette for at erfaringene eleven får i relasjon til andre blir positive. Å ta det relasjonelle ansvaret overfor elever og ansvaret for samspillet mellom elever innebærer bevissthet og systematisk arbeid over tid. Det innebærer også en bevissthet rundt holdninger og forståelse av det oppdraget vi har som ansvarlige voksne i skolen.

Relasjonsklima

Elevens opplevelse av en god relasjon til læreren er av avgjørende betydning for elevens motivasjon og lærelyst. Det er når gode relasjoner er etablert at vi har mulighet for reel læring i et trygt læringsmiljø. Klasseledelse handler om hvordan læreren forebygger og korrigerer uro og utrygghet på måter som griper minst mulig forstyrrende inn i læringsaktivitetene.

Det er enklere å forebygge uro enn å stoppe den. Når situasjoner oppstår vil det ofte være lite tid til å reflektere over hva som er den beste måten å møte situasjonen på. I tillegg vil hele elevgruppa være publikum til hvordan læreren løser den. Det handler om å få til en mest mulig samarbeidende kommunikasjon, enten det er med hele elevgruppa eller i samtaler med enkeltelever.

Positive relasjoner er viktige for elevenes utvikling, læring og trivsel. En god klasseleder er bevisst på sin betydning som leder og relasjonsbygger i klassen, uansett hvor mye eller lite han eller hun underviser i klassen. Alt det klasselederen gjør vil da bære preg av en overordnet holdning av respekt for den enkelte elev.