Læringsledelse

Introduksjon til løype om læringsledelse

I denne løypa vil vi derfor se nærmere på hva det er som gjør at lærere og skoler lykkes med å skape læringsfremmende miljøer der inkludering og trygghet står i fokus. Vi ønsker å ha fokus på hvordan elevene og klassen kan bli den beste utgaven av seg selv.

Et trygt og godt læringsmiljø er en rettighet og en forutsetning for god læring. Et trygt miljø for læring er et miljø der alle elevene er trygge og føler seg inkludert i fellesskapet. Det er et miljø hvor hver enkelt elev kan bli den beste utgaven av seg selv, både sosialt og faglig, innenfor de rammene skolen tilbyr. Skoler som har et godt læringsmiljø er gjerne preget av gode samarbeidsrelasjoner på flere plan, i ledergruppa, mellom leder og lærerkollegiet, mellom lærer og elev og mellom hjem og skole. Det er noen faktorer som er grunnleggende for å utvikle et godt læringsmiljø:

  • Lærerens evne til å lede klasse og undervisningsforløp.
  • Læreren evne til å utvikle positive relasjoner med hver enkelt elev.
  • Positive relasjoner og kultur for læring blant elevene.

I løypa Læringsledelse vil vi ha fokus på:

  • Klasseledelse, struktur og rammer.
  • Det handler om å sluse elevene inn i gode valg gjennom å tydelig kommunisere forventninger og gode rutiner som hjelper dem til å mestre forventningene.
  • Å utarbeide og øve på regler.
  • Å få på plass gode rutiner.

I tillegg vil vi ha fokus på gode dialoger og relasjonsbygging. Det systematiske arbeidet med kommunikasjonen mellom elevene og mellom lærer og elev er grunnmuren i det relasjonsbyggende arbeidet i et godt læringsmiljø.