Fremme inkluderende skolemiljø

Kunnskapsgrunnlag - vårt utgangspunkt

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle elevene. Et inkluderende fellesskap er grunnlaget for en kultur hvor alle opplever tilhørighet, mestring og trygghet. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø. I vedlagte tekst under gjør vi først rede for hva slags læringssyn som ligger til grunn for miljøløypene. Deretter gjør vi rede for regelverket som legger premissene for skolenes arbeid med inkluderende skolemiljø fritt for krenkelser som mobbing. Til slutt diskuterer vi hva vi legger i begrepet inkluderende skolemiljø og vi ser nærmere på nyere mobbeforskning som ligger til grunn for nettressursen. Kunnskapsgrunnlaget avsluttes med oversikt over sentral litteratur som miljøløypene bruker som utgangspunkt.