Følge med og undersøke

Trygt og godt miljø

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, læring og trivsel for alle elevene. Et trygt og godt skolemiljø handler blant annet, men ikke bare, om at vi skal ha nulltoleranse for krenkelser. Det handler altså ikke bare om fravær av mobbing. Måten vi forstår krenkelser og mobbing som fenomen er av avgjørende betydning i arbeidet med et trygt og godt skolemiljø.

I denne læringsressursen får du tre filmer. I den første filmen møter du Inger Bergkastet. Hun snakker om trygghet, inkludering og sosial læring i arbeid med fagene.


Før du ser filmene, må du tenke over din egen forforståelse:

  • Hva kjennetegner et trygt og godt skolemiljø?
  • Hvor god innsikt har jeg i elevenes opplevelse av skolemiljøet?
  • I hvilken grad tenker jeg at et trygt og godt skolemiljø handler om fravær av mobbing?