Fremme inkluderende skolemiljø

Eksekutive funksjoner

Klasserommet er et sted hvor det foregår både faglig og sosial læring. Det er både muligheter og utfordringer når vi skal forsøke å få til et godt samarbeid i fagene. Ikke minst kan alle gode intensjoner blir forstyrret når elever ikke gjør som vi forventer eller strever i samspill med voksne eller andre elever. Alle må lære å samarbeide og fungere sammen både sammen med deg og sine medelever. Læring i fag innebærer å øve på å anvende kunnskaper og ferdigheter på ulike måter, slik at elevene over tid kan mestre mange typer faglige utfordringer, både individuelt og i samspill med andre. Evnen til å stille spørsmål, utforske og eksperimentere er et premiss for utviklingen av dyp faglig kunnskap.

Elevenes mentale funksjoner som er av betydning for blant annet tenkning og tilegnelse av kunnskap kalles kognitive funksjoner. Kognitive funksjoner innebærer menneskets evne til sanseoppfattelse, oppmerksomhet, hukommelse og logiske evner, problemløsning og språk. Eksekutive funksjoner er en paraplybetegnelse som omfatter flere ulike sammensatte funksjoner som trengs for vurdering og utføring av handlinger. Disse funksjonene fungerer som dirigenten eller kapteinen for våre kognitive ferdigheter, de styrer elevenes utvikling og læring, både tilegnelse av generell kunnskap og utvikling av sosiale og emosjonelle ferdigheter.

Eksekutive funksjoner påvirker elevenes evne til:

  • Planlegging
  • Problemløsning
  • Oppgaveløsning
  • Organisering