Fremme inkluderende skolemiljø

Fremme miljø og forebygge krenkelser

I § 9 A-3 kan vi lese at "Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane".

Det betyr at vi ikke bare skal fange opp elever som ikke har det bra, og deretter håndtere. Vi skal også gjøre så godt vi kan for å fremme et miljø der det så sjelden som mulig oppstår utrygghet og mistrivsel. Det er denne delen av arbeidet i de blå løypene skal handle om. Hvordan jobber vi kontinuerlig med å fremme miljø selv om vi ikke har oppdaget ubalanser eller krenkelser?

I § 9 A-3 kan vi også lese at "Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering". Vi skal altså gripe raskt inn når krenkelser skjer, men dette er ikke den strengeste forståelsen av nulltoleranse. Den strengeste forståelsen tilsier at vi skal jobbe så godt med forebygging at det ikke skjer krenkelser i det hele tatt. Det er denne forståelsen for nulltoleranse vi tar utgangspunkt i her.