B4 Aktivitetsplan

I denne løypa presenterer vi først et flytskjema for skolemiljøsaker, fra dere enten fanger opp krenkelser selv eller får en melding, og helt fram til elevene har det trygt og godt. Alle saker er forskjellige, og må behandles unikt, men det kan være en god støtte å navigere med utgangspunkt i en standardisert saksgang, og heller gjøre bevisste unntak der det er klokt.

Aktivitetsplikten utløses dersom en elev ikke har det trygt og godt på skolen. Aktivitetsplikten omfatter fem delplikter:

  • Å følge med, å gripe inn, å varsle, å undersøke og iverksette tiltak og evaluere

Når det viser seg at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø skal skolen sette inn egnede tiltak. Skolen skal lage en skriftlig plan som beskriver de tiltakene som skal iverksettes for at eleven skal få et trygt og godt skolemiljø. Skolen må vurdere valg av tiltak ut fra hvilke utfordringer som gjør at eleven ikke opplever skolemiljøet som trygt og godt. Det er viktig å undersøke om det som er skjedd er en enkeltstående krenkelse eller et ledd i noe større?

Tre miljøtiltak pr individuelle tiltak bør være en del av alle aktivitetsplaner:

  • tiltak for å reetablere et klassemiljø som er preget av uro, utrygghet og krenkelser (klasseledelse, normer, relasjoner)
  • tiltak som skal bidra til å skape trygghet og inkludering for den som er utsatt gjennom samtaler (emosjonell støtte gjennom samtaler)
  • tiltak kan handle om å skape trygghet og inkludering i overgangssituasjoner og i friminuttene (oppfølging)
  • tiltak som handler om veiledning og oppfølging av de som utsetter andre for krenkelser og mobbing (veiledning gjennom samtaler)