Uncategorized

Tiltak individ

Individbaserte tiltak og mobbing

Under Tiltak miljø legges det vekt på å utvikle et tiltaksrepertoar rettet mot å reetablere et inkluderende læringsmiljø. Her skal dere trene på tiltak rettet mot enkeltindivider og foreldre. Det betyr mye at elevene erfarer at læreren strekker seg langt for å hjelpe elevene tilbake på rett spor med respekt og varme. Når man korrigerer elevers atferd privat og med varsomhet, sørger man for at elever slipper å tape ansikt foran klassen. Det gjelder å lete etter de proaktive strategiene i arbeidet med reetablere et trygt klassemiljø.

Noen ganger kommer man på etterskudd som klasseleder og elevene trenger en ekstra påminnelse eller prat med en voksen.

Det er en utfordring for skolen å gjøre elever klar over at de kan utvikle evnen til å ta kontroll over eget liv. Dette krever gode rollemodeller, trygge relasjoner og mye oppmuntring fra voksne og medelever. I dette nettkurset er vi opptatt av elevperspektivet og at læreren søker etter elevenes oppfatning av sin situasjon. Bruk av logg i klassen kan være et godt verktøy, men noen ganger må vi finne tid til en samtale.

Mobbing

Mobbing og andre krenkelser bør forstås både ut fra et individ- og systemperspektiv, og ses i sammenheng med individuelle og kontekstuelle forhold. Lund, Helgeland og Kovac (2017) definerer mobbing slik:

Mobbing av barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning.

Fellesskapet er altså avgjørende, og dermed blir også de miljøbaserte tiltakene ekstra viktige, men samtidig trenger vi i de aller fleste situasjonene også å iverksette individbaserte tiltak, og det er dette repertoaret vi skal fokusere på i denne modulen. Denne læringsressursen ønsker å gi et rikt repertoar av tiltak som kan benyttes der læringsmiljøet er i ubalanse og/eller elever opplever krenkelser.

I denne miljøløypa ha fokus på samarbeidet mellom skole og hjem i det forebyggende arbeidet.

Et inkluderende læringsmiljø er avhengig av at hjem og skole drar i samme retning. Skolen er avhengig av foreldrenes tillit. Foreldrenes involvering i elevenes skolegang påvirker elevenes faglige og sosiale læringsutbytte. Det er derfor viktig at foreldre støtter opp under egne barns utvikling og læring på skolen. Dette kan foreldre gjøre ved å følge opp barnas skolearbeid i hverdagen og samarbeide nært med barnas lærere. Samarbeidet er et gjensidig ansvar, men det er skolen som skal ta initiativ til og legge til rette for samarbeidet. Det kommer hvert år nye foreldre inn i skolen, og de bør møte en skole med gode samarbeidsrutiner. 

Et godt samarbeid mellom hjem og skole vil kunne være forebyggende og problemløsende i forhold til sårbare elever og foreldre, eller i forhold til elever som strever i relasjon til andre. Alle elever, foreldre og lærere profiterer på en god samarbeidsrelasjon mellom hjem og skole. Når elevene ser at lærerne og foreldrene har en god relasjon, bidrar dette positivt overfor elevene og virker preventivt i forhold til negative grupperinger og hierarkier i klassen.

Målet er å etablere trygge foreldregrupper der foreldre har tillit til hverandre, og vet hva som forventes når skolen skal forebygge og håndtere skolemiljøsaker.