Bygge miljø

Mobbing, trakassering, diskriminering og vold

Skolen skal bidra til at elevene utvikler sosiale ferdigheter som samarbeid, selvkontroll, ansvar og empati for andre. Sosial kompetanse kan læres og må sees i sammenheng med den faglige kompetansen. Vennskap og sosial deltakelse er viktig både for trivsel i hverdagen og ikke minst for elevenes utvikling og læring. Samtidig vil fravær av vennskap og sosial deltakelse være sterkt belastende og en risikofaktor som kan hindre utvikling. Elever som ikke har gode sosiale ferdigheter, kan bli ensomme og falle utenfor fellesskapet. Det at sosial og emosjonell kompetanse kan læres, innebærer at barn og unges sosiale deltakelse i jevnalderfellesskapet kan og skal påvirkes av lærerne i fagene og i skolehverdagen forøvrig.

Forskere (Gresham og Elliott 1990) har utviklet fem ulike ferdighetsdimensjoner som er anvendelige når en skal operasjonalisere sosiale og emosjonelle ferdigheter i klasserommet:

  • samarbeidsferdigheter
  • selvkontrollferdigheter
  • selvhevdelsesferdigheter
  • empatiferdigheter
  • ansvarlighet.

I vår tilnærming til utvikling av sosial kompetanse har vi derfor valgt å legge vekt på systematisk opplæring av noen sentrale og grunnleggende sosiale ferdigheter. Det er ingen prinsipiell forskjell mellom læring av sosiale ferdigheter og andre skoleferdigheter. Læringen må bygge på det eleven kan fra før, eleven må være motivert for å lære, læringsoppgaven må være meningsfull for eleven og det må være rom for å prøve ut (og feile på) de sosiale ferdighetene og høste erfaringer av dem. Elevene må også få tilbakemelding på om de behersker ferdigheten.