Analyse

Introduksjon til løype om analyse

Når du er ferdig med denne løypa, er du enda bedre til å analysere ubalanser i det sosiale miljøet, også kompliserte problemer, ut fra flere ulike informasjonskilder.

I arbeidet med utfordringer i klasser eller elevgrupper kan pedagogisk analyse være et nyttig verktøy. Formålet er å identifisere problemer og endre egen praksis. Modellen er en av flere måter å sikre at valgene som skal bidra til å endre praksis, er basert på den beste tilgjengelige kunnskapen. Årsaken til at vi trenger å gjøre en pedagogisk analyse i dette tiltaksarbeidet er at forståelsen av hvorfor barn og unge krenker hverandre har utviklet seg. Fokuset i forskningsfeltet har utvidet seg fra et individperspektiv til å inkludere den sosiale kontekst der mobbing og krenkelser kommer til uttrykk. Når det er avdekket krenkelser i et læringsmiljø er det avgjørende at all informasjonen dere har samlet inn brukes til å analysere hvorfor krenkelser skjer i akkurat din klasse. Uten gode analyser kan tiltakene lett rettes kun mot den som krenker eller blir utsatt for krenkelser.

I analysearbeidet tar dere utgangspunkt i en utfordring som medlemmene i lærergruppen opplever knyttet til egen klasse eller gruppeledelse, og formuler en problemstilling. Når man skal formulere mål knyttet til problemstillingen, bør de dreie seg om hva man ønsker å oppnå. Målet bør være så konkret som mulig ut fra hvilke resultater man ønsker, og målet skal kunne evalueres i et senere gruppemøte. Å hente inn informasjon er en forutsetning for gode pedagogiske analyser og senere tiltaksutvikling, og det er viktig at informasjonsinnhentingen konsentrerer seg om de konkrete utfordringene man står ovenfor. Drøft hvilke faktorer dere mener opprettholder situasjonen eller utfordringen. Vær også oppmerksom på forhold som bidrar til å dempe utfordringen, eller situasjoner der utfordringene ikke er like fremtredende.

Vi ønsker at dere skal være skal være sikre på at tiltakene dere setter i gang faktisk bidrar til å fremme et inkluderende læringsmiljø, at krenkelser stoppes. Og ikke minst; elevene som er involvert skal få den støtten og oppfølging de trenger